STACJA I
Jezus skazany na śmierć


Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego.
(Iz 53, 3-4)
Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się przejmuje Jego losem?...
(Iz 53, 8).