strona główna

ARCHIWUM 2010

26 grudnia 2010

Koncert kolęd

Po wieczornej Mszy św. odbył się koncert koncert najpiękniejszych kolęd w wykonaniu Towarzystwa Śpiewaczego im. Stanisława Moniuszki, jednego z najstarszych i najbardziej utytułowanych amatorskich chórów na Ziemi Łódzkiej.

galeria zdjęć  


23 grudnia 2010

Jasełka w "Bajkowej Krainie"

23 grudnia w przedszkolu "Bajkowa Kraina" mającemu swoją siedzibę w dawnej "Organistówce" odbyła się uroczystość poświęcenia tej nowo powstałej placówki. Na tą okazję dzieci przygotowały piękne jasełka, które z zapartym tchem oglądali rodzice. Na zakończenie wszyscy złożyli sobie świąteczne życzenia.

galeria zdjęć  


18 grudnia 2010

Czuwanie modlitewne Odnowy w Duchu Świętym

zobacz plakat  


12 grudnia 2010

III Niedziela Adwentu


Niedziela Gaudete


"Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!
Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko!
O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie."
(Flp 4, 4-7)

Franciszkańska Niedziela Misyjna

O. dr Piotr Kyć z Krakowa głosił okolicznościowe kazania na wszystkich Mszach św. w naszym kościele. O godz. 15.30 została odprawiona dodatkowa Msza św. dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i Rycerstwa Niepokalanej.
Po Mszy św. odbyło się spotkanie z o. Piotrem w Sali św. Franciszka.


8 grudnia 2010

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Uroczystość - galeria zdjęć  

Godzina Łaski dla całego świata - galeria zdjęć  


2 grudnia 2010

Czuwanie w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II

Zespół ICHTIS wykonał fragmenty Akatystu ku czci Najświętszej Maryi Panny

plakat    galeria zdjęć  


29 listopada - 7 grudnia 2010

NOWENNA
przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

plakat    program nowenny  

→ Dzień pierwszy Nowenny - "Bóg kocha Ciebie i ma dla Ciebie wspaniały plan"

Chwała Niepokalanej!

1. Człowiek
Bóg stworzył człowieka... Współczesny człowiek ma trudności w rozumieniu swojej istoty, nie widzi początku i końca, znajduje się w środku, nie widzi sensu życia, czuje się sierotą. Na przestrzeni dziejów pojawiały się systemy filozoficzne, których założeniem było kierowanie człowiekiem. Człowiek ciągle szukał i szuka ukojenia w nauce, sztuce, parapsychologii.... Niespokojne jest serce człowieka, bo szuka szczęścia w doczesności. A przecież stworzył go Bóg, a Jego słowo i Jego miłość dotyka go w każdym momencie, żyje on i wszystko w nim dzięki Bogu.
W zamyśle Bożym każdy z nas otrzymał inną porcję czasu, którą ciągle wypełnia swoją pracą, uczynkami, myślami i marzeniami, tak jak wypełnia się puste naczynie. W liście do Efezjan czytamy: "W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym" (Ef 1, 4-6). I dalej: "Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Jezusie Chrystusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili" (Ef 2, 10). A więc dla każdego z nas został przygotowany Boży plan i nikt inny nie może w naszym imieniu przeżyć naszego życia, które powstało przecież z zamysłu Boga. A jako Jego synowie powinniśmy starać się być Jego obrazem. Przecież znakiem naszym jest ICHTIS, znak pierwszych chrześcijan, symbolizujący samego Jezusa Chrystusa.

2. Miłosierdzie
Bóg troszczy się o nas, jak ojciec troszczy się o swoje dzieci. Porównaj: "Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisku - wyrocznia Pana Boga. Zagubioną odszukam, zbłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie" (Ez 34, 15-16). Relacja Bóg - człowiek opiera się właśnie na wynikającym z nieskończonej Bożej miłości miłosierdziu, ciągłym dawaniu i ochronie, sprawiedliwości i uszanowaniu wolnej woli. Czas miłosierdzia ciągle trwa...

3. Przebaczenie
Bóg od samego początku uwierzył człowiekowi i postawił go bardzo blisko siebie, uznał jako swojego - "przybranego syna". Lecz ten sprzeniewierzył się Ojcu, a On nie pozostawił człowieka samemu sobie - "Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna Swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo"(Ga 4, 4-5).

Boży plan jest zadaniem do wypełnienia, jednak, aby móc go realizować, trzeba w naszym życiu nadać sens uczynkom. Plan ten jest tajemnicą, jest ukrytym Bożym zamysłem i w celu jego realizacji potrzebne jest nawiązanie ścisłej współpracy z Bogiem.
Panie Jezu, chcę z Tobą realizować Twój plan!

→ Dzień drugi Nowenny - "Jezus Chrystus - jedyny realizator Bożego planu"

"Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie»" (J 14, 6). W tym zdaniu skierowanym do uczniów, Jezus zawarł zachętę do pójścia Jego drogą, do rozpoznania Jego prawdy, do wskazania sposobu dojścia do Ojca.

MUSIMY UWIERZYĆ JEZUSOWI!

Musimy być pewni, że zbawienie możliwe jest tylko w Jego imię, "gdyż nie dano ludziom pod niebem innego imienia..." (Dz. Ap. 4, 12)
Już 500 lat przed narodzeniem Jezusa były proroctwa (około 300) mówiące o Jego życiu i śmierci. Innym religiom należy się szacunek, ale tylko jedna jest PRAWDZIWA - wiara w Jezusa Chrystusa. Jest On naszym jedynym Zbawicielem. Czas nie jest już Chronos, który wszystko widzi, ujawnia i wyrównuje, ale Kyrios - czas zbawienia, czas łaski działającej w każdym człowieku, osobowy czas Jezusa Chrystusa.
Jezus jest Bogiem, ale był też prawdziwym człowiekiem - spotkały się w nim: i boskość i ludzkość, jest On także jedynym realizatorem Zbawienia. Kto wierzy w Boga oznacza, że uwierzył w słowa Jezusa.
Przykładem jest także rozdział 9 Ewangelii św. Jana o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia. Występują tu i twarde słowa Jezusa, jak i wiara i posłuszeństwo uzdrowionego. W każdym czynie Jezusa widzimy Jego postać: Boską i ludzką.

Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza!
Umierając, zło zwyciężył, pokój nam ogłasza!
On do Ojca nas prowadzi,
Miłość czyni życia prawem.
Chrystus naszym jest pokojem,
naszym pojednaniem.

Chwała Chrystusowi!


→ Dzień trzeci Nowenny - "Maryja w Bożym planie zbawienia"

"Bóg w niezliczonej ilości możliwych istot wyobrażających różne Jego doskonałości widział też od wieków Istotę ze wszech miar doskonałą, nie pokalaną żadną skazą grzechu, odzwierciedlającą Jego przymioty Boże tak wiernie, jak tylko to jest możliwe istocie stworzonej. Rozkoszował się tym widokiem i postanowił od wieków powołać Ją do bytu w określonym czasie." (św. Maksymilian Maria Kolbe)
Bóg w swoim planie przewidział Maryję jako:

1. Nową Ewę;
Już w Księdze Rodzaju (3. 15) pojawia się postać Niewiasty, inna niż biblijna Ewa, określona jako "Matka wszystkich żyjących", która od samego początku jest w nienawiści z kusicielem.

2. Niepokalaną;
Ona to właśnie przedstawia się dzieciom w Lourdes imieniem: "Jam jest Niepokalane Poczęcie". Już "Niepokalana" nie oznacza przymiotu Maryi - ale jest to Jej nowe imię, które oznacza pełnię niewinności i świętości taką, że większą tylko posiada sam Bóg.

3. Służebnicę Pańską;
Maryja nigdy nie sprzeniewierzy się Bogu - jest całkowicie na Niego otwarta, jest wolna, a jednocześnie zwrócona na Pana, potrafi oddać się całkowicie, uczynić dar z siebie samej. Lecz Bóg, mimo, iż wszystko zaplanował przed stworzeniem świata, poprzez posłańca jednak ją pyta. W swej pokorze gotowa jest wypełnić wolę Boga. „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa”. Na to zawołanie Słowo staje się Ciałem - dokonuje się cud Wcielenia Syna Bożego.

4. Oblubienicę;
Ponieważ Bóg złożył w Maryi swoje największe skarby - Ona widząc to, odkrywając to w swoim życiu, stoi przed Bogiem w geście oddania oblubieńczego, w pełnej Agape, gotowa dać wszystko. Jak w prasakramencie małżeństwa - osoba oddaje siebie drugiej osobie w miłości oblubieńczej.

5. Współodkupicielkę;
Maryja, stając się Matką Jezusa, będąc wcześniej Jego Oblubienicą, nie tylko w porządku naturalnym, ale w konsekwencji Boskiego zamysłu - stała się Matką rodzącą Odkupiciela. Z tego wynika Jej wielki udział w dziele odkupienia człowieka - współdziałała ze Swoim Synem w dziele zbawienia, a krzyż Chrystusa był jednocześnie Jej krzyżem.

6. Matkę;
Macierzyństwo Maryi wynika z faktu naturalnego zrodzenia Jezusa Chrystusa, który dając ludziom Nowe Życie działał wespół ze Swoją Matką - jest więc Ona także naszą Matką.

7. Matkę Kościoła;
„Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: »Niewiasto, oto syn Twój«” (J 19,26). Wierność i odwaga Maryi przesądziły, że stała się Matką rodzącego się Kościoła Chrystusowego. Tytuł Maryi jako Matki Kościoła znajduje swój najpełniejszy wyraz podczas sprawowania Eucharystii, pojmowanej jako uczta - ofiara. Zbawiciel ustanowił trwałą więź między Maryją, która w Nowym Przymierzu jako pierwsza uwierzyła Bogu, a tymi, którzy podążyli śladami Jej wiary. Chrystus pozostanie stale obecny w swoim Kościele, lecz ci, którzy w Niego uwierzyli, korzystają ze wstawiennictwa Jego Matki.

Chwała Niepokalanej!


→ Dzień czwarty Nowenny - "Matka naszego zawierzenia"

Słowa Jezusa umierającego na krzyżu do Matki: "Niewiasto, oto syn Twój", a do św. Jana: "Oto Matka twoja" - w ten sposób Jezus ofiaruje swoją Matkę umiłowanemu uczniowi na Golgocie.
Tak jak Eucharystia, która uobecnia śmierć Jezusa, staje się w ten sposób szczególnym miejscem powierzenia nam Maryi za Matkę i naszego powierzenia się Jej. Jeżeli przyjmiemy Maryję pełnym swoim sercem, to Ona nauczy nas stania pod krzyżem i właściwego uczestnictwa w Eucharystii.
Zawierzenie to oddanie się całej osoby Bogu, powierzenie się w całości Bogu, oddanie siebie prowadzeniu przez Boga. Akt zawierzenia to zewnętrzny, formalny, a przede wszystkim religijny wyraz postawy zawierzenia Bogu, odpowiedzi na Jego wielką miłość. Akt zawierzenia powinien być podjęty w sposób wolny, nieprzymuszony, powinien być owocem osobistej decyzji zawierzenia się Bogu.
Maryja jest niepowtarzalnym i niedoścignionym wzorem zawierzenia - "Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa" (Łk 1, 3). Maryja jest także znakiem niewyobrażalnej nadziei i pociechy - "Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana" (Łk 1, 45).
Można określić zawierzenie Maryi w wymiarze doczesności i wieczności, "Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmogący" (Łk 1, 4).
To Jej zawierzenie Chrystusowi sprowadza się do powierzenia życia w wierze i w pokorze. Sławi się, szczególnie w Litanii Loretańskiej, cnoty Maryi, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w naszym ich naśladowaniu, a właściwie to Ona przecież będzie w nas je odtwarzać.
Należy więc z całą świadomością stwierdzić, że Maryja jest Matką naszego osobistego zawierzenia. Ona, Pośredniczka i Wspomożycielka, pomoże nam odnaleźć znaki łaski wiodącej do zbawienia.

Bądźmy niewolnikami Maryi, bądźmy Jej własnością, bądźmy gotowi zawierzać Maryi wszystkie nasze sprawy - te dobre i te złe, te łatwe i te trudne.

Chwała Niepokalanej!


→ Dzień piąty Nowenny - "Testament z krzyża"

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: "Niewiasto, oto syn Twój". Następnie rzekł do ucznia: "Oto Matka twoja". I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. (J 19 ,26-27).

Słowa te określane są mianem testamentu lub objawienia Jezusa na krzyżu. Św. Jan przyjął ten dar – Matkę – do siebie. Wyrażenie „do siebie” nie ma tutaj znaczenia wyraźnie materialnego, lecz ma znaczenie duchowe – do swego życia zgodnego z wiarą. Przyjął Ją więc z miłością. A ci, którzy tak czynią określani są dziećmi Bożymi.
Z drzewa krzyża Jezus objawia nam nowy wymiar macierzyństwa Maryi, staje się Ona Matką wszystkich uczniów Chrystusa, czyli także nas.
Dobrze jest przytulić się do ran Jezusa. Człowiek często czuje się zraniony, chce pokazywać swoje rany nie po to jednak, aby się nad sobą użalać, ale aby oddać swoje rany Jezusowi.
Maryja stojąca pod krzyżem przyjmuje także nasze rany. Ona zrozumiała to, co działo się pod krzyżem, uczestniczyła w zbawieniu świata. Wiedziała, że z ran Jezusa wypływa życiodajna krew i woda. Maryja jest Matką naszych ran. Kiedy zapraszam Maryję do życia, to zapraszam Ją do całego mojego życia - od początku do końca. Bierze Ona na siebie moje grzechy, moje talenty, przygotowuje mnie do rozwoju tego, co we mnie jest.
Nie idźmy przez życie bez Maryi!
Św. Maksymilian Kolbe często spoglądał w kalendarz, a wszelkie wydarzenia odczytywał jako zasługę Maryi. Wszelkie nasze decyzje, postanowienia, powinniśmy rozeznawać, najlepiej razem ze spowiednikiem. Nauka Kościoła jest światłem na tym rozkrzyczanym dzisiejszym świecie. Karol Wojtyła mówił, aby nie odwracać się od Kościoła, bo Kościół to Eucharystia i Słowo Boże. Można w tej materii dyskutować, spierać się, poszukiwać prawdy, ale nie można się od niego odwracać, bo można pozostać samemu.

Mój Kościół oparty na Jezusie Chrystusie - uczmy się wiary poprzez działanie, skierujmy nasze uczucia, serce i umysł ku Maryi, zawierzmy Jej całe nasze życie!

Chwała Niepokalanej!


→ Dzień szósty Nowenny - "Zawierzenie się Niepokalanej"

Św. Jan Chrzciciel był prorokiem, wzywał ludzi do nawrócenia. Na znak pokuty i nawrócenia udzielał ludziom chrztu w Jordanie. Kiedy pytano go, czy przypadkiem nie on jest zapowiadanym Mesjaszem, odpowiadał, że nie jest on Mesjaszem, ale On już nadchodzi, a Jemu nie jest on godzien nosić sandałów. Mówił, że on chrzci jedynie wodą, ale po nim przyjdzie Ten, który chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. I oto pewnego dnia przed Janem stanął sam Jezus i poprosił go o chrzest...
I w ten sposób Jezus wystawił Janowi świadectwo, jakiego żaden człowiek z Jego ust nie otrzymał: "Coście wyszli oglądać na pustyni? (...) Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela" (Mt 11, 7-11; Łk 7, 24-27).
Czasy obecne, podobnie jak za proroka św. Jana Chrzciciela, wymagają nawrócenia się człowieka do Boga, wymagają oczyszczenia i świadectw nawróconych.
Nawrócenie, to zmiana myślenia, nowe spojrzenie na rzeczywistość, która jest, odwrócenie od życia w grzechu. Życie nasze powinno być zatopione w Bożej Łasce. Czasem jednak nasze nawrócenie jest procesem, który trwa często długo, niejednokrotnie aż do samej śmierci. Pamiętamy przebieg nawrócenia św. Pawła. Niejednokrotnie Bóg musi nami wstrząsnąć, musi dokonać generalnych zmian w naszym życiu. A my – my często stawiamy opór, szukamy wymówek, trudno zmienić nam sposób myślenia i postępowania. Trzeba dać się prowadzić nakazom Chrystusa, nasza wolna wola nie może być tutaj przeszkodą.
Nawrócić się to zrozumieć, że tylko w miłości Chrystusa mamy szukać siły do stawania się Jego dziećmi. Trudno o nawrócenie temu, kto tej siły będzie szukał w samym sobie. Narzekając na księży, biskupów, współmałżonka, dzieci, słuchając wrogów Kościoła, przyjmując hierarchię wartości sprzeczną z nauczaniem Kościoła Katolickiego, trwając w przekonaniu, że urządzenie tego świata zależy tylko od nas samych, nie mamy szans na nasze nawrócenie, na poczucie przynależności do Chrystusa.
Widzimy więc, że nasz Kościół potrzebuje oczyszczenia. Powinniśmy wiedzieć na kim mamy polegać i dać się prowadzić Duchowi Św.
W 1975 r., w czasie spotkania Ojca św. z Odnową w Duchu Świętym wiele osób prorokowało, że nadejdą takie czasy, że wszystko zostanie nam zabrane. Pan Bóg nauczy nas wtedy powtórnego zaufania Mu. Po katastrofie w Smoleńsku i powodziach w Polsce mówiono, że nadeszły właśnie te czasy. Jeśli Bóg zabiera, jeśli zsyła to po to, aby od nowa zbudować.
Pan Bóg daje nam nowe spojrzenie na te sprawy, odnowione spojrzenie, takie jakie miała Maryja.
Zaufajmy więc Niepokalanej!
„Zaufajmy Panu Bogu przez Niepokalaną bezgranicznie i starajmy się, co rozumu i sił starczy, zapobiegajmy, ale spokojnie, w Niepokalanej ufność pokładając, zawsze zaś Wolę Bożą ponad naszą przenosząc. Wtedy krzyże staną się nam, jak być powinno, szczeblami do szczęścia zmartwychwstania w niebie”(św. M. M. Kolbe).
Niepokalana, będąc naszą pośredniczką, przekaże nasze prośby i błagania Jezusowi. A Bóg da nam nowe spojrzenie na te sprawy, odnowione spojrzenie na rzeczywistość, takie jakie miała Maryja.
W ostatnim dniu Nowenny będziemy mogli zawierzyć siebie samych Maryi. Każdy w ciszy, aktem swojej woli zaprosi Maryję do swojego życia. Wtedy nastąpi odczytanie aktu zawierzenia wg św. Maksymiliana. Wśród pozostałych po św. Ojcu Maksymilianie pamiątek-relikwii chyba najdroższą jest dla nas Cudowny Medalik, jaki On nosił przez całe życie.
Mówił: „Medalik Niepokalanej niech będzie bronią, a raczej kulką, którą każdy rycerz Niepokalanej się posługuje. Choćby kto był najgorszy, jeśli tylko zgodzi się nosić na sobie Cudowny Medalik - dać mu go i modlić się za niego, a przy sposobności dobrym słowem i przykładem starać się powoli przywieść go do ukochania Niepokalanej całym sercem i uciekania się do Niej we wszystkich trudnościach i pokusach”. Dobrze jest ofiarować komuś medalik Niepokalanej.
Podarujmy Cudowny Medalik matce oczekującej dziecka, nowonarodzonemu, bezdomnemu i każdemu, komu pomoc Niepokalanej jest potrzebna.

Zawierzmy siebie Niepokalanej!


→ Dzień siódmy Nowenny - "Orędzie fatimskie a nasze zadania"

Niepokalane Poczęcie NMP – największe święto Maryjne, bo to święto, które objawia imię Maryi, istotę jej życia, niepokalaność, nawrócenie się ku Bogu.
Niepokalaność Maryi to zaprzeczenie wszystkiego, co jest skazą - charakteru, życia ,sumienia, serca, działania, a nawet cierpienia. Skażone dzisiaj źródła informacji, poezji, sztuki, obyczajów mogą udawać pochwałę nieskazitelnej cnoty – w rzeczywistości nią nie będąc.
W 1917 roku dwie rewolucje wstrząsnęły światem: październikowa (odwracająca serce od Boga, wprowadzająca bezbożny system polityczny i społeczny) i fatimska, będąca ostrzeżeniem ludzkości przed nadchodzącym złem. Także w 1917 roku o. Maksymilian widział, jak obchodzona jest 200 rocznica powstania masonerii i 400 rocznica wystąpienia Marcina Lutra (1517r.). Widział jak ludzie manifestowali swoją niewiarę i nienawiść, jak chcieli zniszczyć wszystkie dzieła Boże.
Bóg zapowiedział zwycięstwo dobra nad szatanem: „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje, a potomstwo jej, ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu pietę” (Rz 3,15).
O. Maksymilian Kolbe wiedział jednak, że ostatecznie zwycięzcą będzie Maryja. Z nią trzeba się zjednoczyć, aby zwyciężyć zło, które jest w nas. Maryja mówi do dzieci, by te oddały się Jej niepokalanemu sercu. Słowa Maryi nawiązują do ewangelicznej prawdy. Biblijne serce - to miłość, życie, oddanie się komuś, serce Maryi - to siedlisko uczuć, życie, skarb. Jeśli oddajemy się jej sercu, to wchodzimy w Jej życie. Maryja mówi też, by ludzkość nawracała się i prostowała swoje drogi. Nawrócić się, to zmienić swoje myślenie i spojrzenie na rzeczywistość, to spojrzeć obiektywnie na siebie od Bożej strony. To jest metanoja – czyli zmiana sposobu myślenia, przemiana duchowa, nawrócenie.
Jeśli chcemy zmienić nasz sposób myślenia, musimy najpierw uświadomić sobie, że nasze naturalne myślenie jest błędne, a myślenie oparte na Ewangelii jest prawdziwe, jest myśleniem zgodnym z prawem Bożym. Podczas siedmiu objawień w Fatimie Matka Boża wielokrotnie zachęcała do codziennego odmawiania Różańca. Prosiła też o modlitwę w intencji grzeszników, ponieważ wielu z nich idzie do piekła, dlatego że nikt się za nich nie modli.
Papież Jan Paweł II napisał List Apostolski o Różańcu - Rosarium Virginis Mariae, skierowany do duchownych i wiernych Kościoła (16.10.2002) – zawarł w nim całą istotę duchowości chrześcijańskiej w odniesieniu do tej modlitwy, przypomniał o jej charakterze i skuteczności.
Pokuty, pokuty, pokuty! Dobra modlitwa i pokuta czyni cuda.
Zawierzenie siebie Maryi to najlepsza inwestycja, jakiej możemy dokonać w swoim życiu. Oddając Maryi siebie oddajmy też swoją rodzinę, przyjaciół, biednych i bezdomnych, uzależnionych, a także swoje miasto, by było ono wizualnym znakiem tego oddania.

Zawierzmy Niepokalanej!


→ Dzień ósmy Nowenny - "Eleuteria – o wolności i Krucjacie Wyzwolenia Człowieka"

Wyzwolenie współczesnego człowieka jest uwarunkowaniem wiary w Jezusa Chrystusa, w Jego naukę i posłannictwo. On przecież zbawił człowieka, dał mu Nowe Życie, Wiarę i Nadzieję.
Formuła wyzwolenia objawiona nam przez Chrystusa dotyczy realizacji prawa wolności: "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli" (J 8, 32) i uzdrowi każdego człowieka.

Dzisiaj też Bóg uzdrawia. Raz w miesiącu lub raz na dwa miesiące odprawiane są Msze św. z modlitwą o uzdrowienie w Kowarach i Jaworznie-Szczakowej przez wspólnotę o. Franciszkanów z Rychwałdu. Pan Bóg wzywa wspólnotę z Rychwałdu do różnych posług, m.in. do świadczenia o Krucjacie Wyzwolenia Człowieka. Od 15 lat o. Donat jest w KWC, którą podpisał do końca życia za swojego ojca-alkoholika.
W Przemyślu od wielu lat odbywają się raz w miesiącu weekendowe rekolekcje KWC. Zwykle uczestniczy w nich 70 – 80 osób, z czego ok. połowa ma problem z alkoholem, część ma kogoś w rodzinie z problemem uzależnienia, a reszta to są osoby, które chcą pomóc. Za mało jest w Polsce takich rekolekcji, a ludzie uzależnieni potrzebują pomocy, wspólnoty, cykliczności spotkań. Każdy, bez wyjątku, ma w swoim środowisku osoby z problemem alkoholowym. Rekolekcje te prowadzą do wolności człowieka. Ludzie przyjeżdżają na nie, aby się pomodlić, nabrać sił. Bliscy osób uzależnionych też muszą być ratowani, też są chorzy, bo nie żyją swoim życiem, lecz życiem alkoholika, często podporządkowują się alkoholikowi. Trzeba z tego wyjść, żeby wiedzieć, jak pomóc innym i jak sobie radzić.
Krucjata, to była dawniej walka o grób Pana Jezusa w Jerozolimie. Św. Maksymilian mówił: „Wszystkie środki, byle godziwe”. Takie środki, które podpowiada mi moje sumienie . Jedyną osobą, którą mam zmieniać, jestem ja sam. Ziemią świętą, o którą mam walczyć jest drugi człowiek. Walka trwa nie jeden dzień, ale wiele dni, wiele miesięcy a nawet lat. Każdy alkoholik jest święty.
Można spróbować podpisać KWC na jeden rok. Ten, kto jest w krucjacie nie kupuje, nie częstuje i nie pije alkoholu. Czasem nie jest łatwo, bo nawet współbracia nie potrafią zrozumieć. Każdy uratowany człowiek, to wielka, nieopisana radość. Kiedy na dniu wspólnoty Ruchu Światło – Życie składane są deklaracje KWC, to te osoby, które są już w krucjacie, tworzą szpaler wyciągając ręce jak do błogosławieństwa. Dla takiej chwili warto żyć, kiedy widzi się młodych ludzi i starszych niosących deklaracje KWC. Oni Bogu z wiarą dają swoją wolność, prosząc o życie.

→ Dzień dziewiąty Nowenny - "Nowy człowiek twórcą nowej kultury i rycerzem Niepokalanej"

Przez kolejne 9 dni Nowenny przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny budowaliśmy nasze serca, duchowy fundament, aby ofiarować swoje życie Maryi. W akcie woli, w ciszy przyjmiemy Maryję, aby nas kształtowała.
Kiedy o. Maksymilian zakładał w 1917 r. Rycerstwo Niepokalanej, to podzielił je na trzy stopnie:
MI-1 to ruch niezorganizowany, polegający głównie na przeżywaniu w sposób indywidualny oddania się Niepokalanej.
MI-2 posiada już organizację, to koła, które prowadzą już formację swoich członków i podejmują wspólne działania.
MI-3 to formuła do której należą ci, którzy pragną i mogą poświęcić cały swój czas apostolstwu zgodnemu z istotnym ideałem MI i całe swoje życie oddają Maryi i pragną, aby Ona nimi się posługiwała.
Dzisiaj wszyscy stajemy się rycerzami Maryi, ale nie jesteśmy zobowiązani do uczestniczenia w grupie MI. O. Piotr Cuber, który jest asystentem generalnym MI proponuje drugi stopień dla ludzi młodych. Rekolekcje dla MI odbywają się w Harmężach.
Oddajemy życie Maryi w duchu św. Maksymiliana tzn. maksymalnie, całe życie, całego siebie. Przywilejem wynikającym z przynależności do MI są Msze święte sprawowane w intencji rycerzy. Każde święto Maryjne jest świętem członków MI. Rycerz MI słucha nie tylko ciała i świata, ale słucha tego, co proponuje mu Bóg, jest odważny, jest prawy, szuka prawdy. Nie idzie za kłamstwem, ale idzie za swoim Mistrzem, za prawdą. Papież Paweł VI powiedział, że chrześcijaństwo, to niezwykła przygoda.
Rycerz Niepokalanej żyje słowem swojego Pana, wierzy w człowieka. Nie niszczy przeciwnika, ale go ubogaca, ratuje dla Boga, dla życia. Kiedy walczymy o człowieka przez modlitwę, medalik, zawierzenie Maryi, to walczymy dla tej osoby o życie wieczne. Metody walki muszą być godziwe i Bóg pokaże nam te metody.
Walczymy o człowieczeństwo, o to, aby bliźni zobaczył, że jest Bożym dzieckiem.

Chwała Niepokalanej!21 listopada 2010

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Uroczystość tą, kończącą rok liturgiczny, wprowadził do liturgii Kościoła papież Pius XI encykliką "Quas Primas" (11.12.1925). Świadomość faktu, że Chrystus jest Królem całego stworzenia - wszechświata, nie wynika z ziemskiego nadania władzy - jest On przecież Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem świata i jego Odkupicielem. Dlatego módlmy się nieustannie do Ojca naszego, który jest w niebie: "Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje".
Z tej racji przybył do naszego Klasztoru z wizytą o. Stanisław Wójtowicz OFMConv., definitor, który pracował w klasztorach w Przemyślu i Krośnie, a od 2001 roku przebywa w Rosji - w Astrachaniu, obecnie w Petersburgu. O. Stanisław wygłosił do nas okolicznościowe kazania.


20 listopada 2010

Czuwanie modlitewne Odnowy w Duchu Świętym

zobacz plakat  


13 listopada 2010, kościół pw. NMP Królowej Polski

Koncert chórów z okazji święta św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki muzyki chóralnej

W koncercie wystąpili: Stowarzyszenie Śpiewacze "Pochodnia" przy Rzemiośle Częstochowskim, Kwartet Męski "Dolces Pueris" przy Rzemiośle Częstochowskim, Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki w Radomsku, Stowarzyszenie Śpiewacze "Echo" z Łodzi, Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" z Aleksandrowa, Chór "Cantores Caminensis" z parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kamieńsku i Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej "Cantabile" w Radomsku.


11 listopada 2010

Narodowe Święto Niepodległości

Miejsca pamięci... 


3 listopada 2010

Doba Eucharystyczna

program adoracji  


2 listopada 2010

Czuwanie w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II

zobacz plakat  


1 listopada 2010

Uroczystość Wszystkich ŚwiętychObejrzyj galerie: Nagrobki Starego Cmentarza w Radomsku;   Cmentarz Łyczakowski we Lwowie 


21 października 2010

Pielgrzymka do Krakowa

relacja     plakat  


19 października 2010

Wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika

Bł. Jerzy Popiełuszko, syn ziemi podlaskiej, ur. 14 września 1947 we wsi Okopy, wyświecony na prezbitera w Warszawie 28 maja 1972 r. przez kard. Stefana Wyszyńskiego. Gorliwy duszpasterz ludzi pracy, służby zdrowia, ludzi chorych, ubogich i prześladowanych.

źródło: KERYGMA

Zdjęcia poniżej przedstawiają kościół pw. św. Stanisława Kostki i jego otoczenie w dniu beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki.

Foto: Danuta Danielska


16 października 2010

Czuwanie modlitewne Odnowy w Duchu Świętym

zobacz plakat  


13 października - 4 listopada 2010

Dni Kultury Chrześcijańskiej w Radomsku

«PROGRAM»

13.10, godz. 18.00 – Kościół św. Marii Magdaleny - nabożeństwo fatimskie i procesja ulicami miasta - poprowadzi ks. Piotr Zaborski, diecezjalny duszpasterz Środowisk Twórczych, oprawa muzyczna Zespół ICHTIS,

14-20.10 - Miejski Dom Kultury: Wystawa przygotowana przez Tygodnik Katolicki "Niedziela",

15.10, godz. 12.00 - Miejska Biblioteka Publiczna: – „IMAGO MUNDI – czyli jak nasi przodkowie wyobrażali sobie świat” wykład dr Jarosława Łuczyńskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

15.10, godz. 10.00 - Miejski Dom Kultury: Muzyczne spotkanie dla dzieci z bp Antonim Długoszem z telewizyjnego programu „Ziarno”,

15.10, godz.19.00 - Miejski Dom Kultury: Koncert muzyki jazzowej „MANTRA” w wykonaniu Gunthera Johannesa (Niemcy) - flety, Romualda Erenca (Polska) - gitara, Floriana Alexandru Zorna (Niemcy) - perkusja,

16.10, godz. 9.00 - Miejski Dom Kultury: Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. ks. Jerzego Popiełuszki,

17.10, godz. 18.00 - Miejski Dom Kultury: Spektakl „Niespokojne serce” w wykonaniu M. Florek. Przedstawienie oparte na wyznaniach Świętego Augustyna w reż. M. Nowakowskiej Majcher,

22.10, godz. 18.00 - Miejski Dom Kultury: – Wernisaż wystawy „Droga Krzyżowa” Stanisława Rodzińskiego,

25.10, godz. 11.00 i 17.00 - Miejski Dom Kultury: Spektakl Teatru TV – "Wierność",
wyk. A. Grycewicz, reż. P. Woldan. Spotkanie z reżyserem i odtwórczynią głównej roli,

28.10, godz. 18.00 - Miejska Biblioteka Publiczna: Wernisaż wystawy "Kapliczki" malarstwa
dr Agnieszki Półroli-Koćwin,

29.10, godz. 9.00 - Miejski Dom Kultury: Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny „Miłość pisze się Jezus”.

2.11, godz. 18.00 - Klasztor Franciszkanów: Czuwanie Modlitewne w intencji beatyfikacji Jana Pawła II.

źródło: www.mdkradomsko.pl


4 października 2010

Uroczystość św. Ojca Franciszka z Asyżu

W dniach 1-3 października uczestniczyliśmy w Triduum przed Uroczystością św. Franciszka. Przepiękne słowa skierował do nas o. Piotr Paradowski opierając konstrukcję Triduum na osi: Krzyż - Kościół - Wiara.
Bóg dał nam ten czas, Bóg dał św. Franciszka, który we wszystkim widział Jego działanie.
Uroczystej Mszy św. o godz. 18.00 przewodniczyli Dominikanie z Gidel.

galeria zdjęć  


3 października 2010

Transitus


Fresk, Giotto di Bondone, bazylika św. Franciszka w Asyżu: "Śmierć św. Franciszka"

W Asyżu, w nocy 3 października 1226 roku, zmarł św. Franciszek. Zgodnie z tradycją, wieczorem tego dnia w kościołach franciszkańskich odprawiane jest nabożeństwo Transitus, które upamiętnia przejście św. Franciszka z tego świata do nieba.

czytaj o św. Franciszku     galeria zdjęć  


2 października 2010

Czuwanie w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II

Po Mszy św. o godz. 18.00 wysłuchaliśmy koncertu Zespołu Wokalnego ze Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej przy Instytucie Teologicznym w Częstochowie  "DLA CIEBIE PANIE".

zobacz plakat  


17 września 2010

Rocznica 17 września 1939 - odsłonięcie tablicy pamiątkowej w ogrodzie klasztoru...


15 września 2010 - UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ BOLESNEJ


Pełna boleści


Stała
najbliżej
tak jak najbliżej
zawsze była

tam gdzie On
w najczarniejszych
boleści godzinach

w samym sercu
cierpienia Serca

bezcenna Miłość
bez goryczy żalu

współcierpienie
i siedem mieczy
przeszywających ciszę
mokry policzek tuż przy
krwawej skroni Syna
jak kiedyś przy dziecięciu

w niepojętej boleści
tak kocha tylko Ona

Agnieszka Kozłowska
Radomsko 13.09.2010

Obraz przedstawia Matkę Bożą Bolesną, malarz nieznany,
XVI w., tempera na drewnie, kościół Franciszkanów, Kraków


9 września 2010

Dzień skupienia dla chorych w regionie radomszczańskim

Mszy św. dla chorych o godz. 10.00 przewodniczył Ks. Abp Stanisław Nowak.


2 września 2010

Czuwanie w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II

Po Mszy św. wieczornej zespół działający przy parafii św. Stanisława w Pławnie przedstawił program artystyczny
"TOTUS TUUS MARYJO".

zobacz plakat  


21 sierpnia 2010

Czuwanie modlitewne Odnowy w Duchu Świętym

zobacz plakat  


14 sierpnia 2010

Rozpoczęcie Roku Kolbiańskiego (14.08.2010 - 15.08.2011)

czytaj więcej  


2 sierpnia 2010

Czuwanie modlitewne w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II

plakat  


2 sierpnia 2010

Święto Matki Boskiej Anielskiej (Porcjunkuli)

czytaj więcej    galeria zdjęć


24 lipca 2010

Czuwanie modlitewne Odnowy w Duchu Świętym

zobacz plakat  


2 lipca 2010

Czuwanie Papieskie w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II

W koncercie pieśni sakralnych wystąpił zespół wokalny kolegiaty św. Lamberta

zobacz plakat
galeria zdjęć


26-27 czerwca 2010

VI Międzynarodowy Festiwal Chóralny WSCHÓD-ZACHÓD-ZBLIŻENIA
Radomsko 2010

W niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00 wystąpił w naszym kościele Chór "DON CAMILLO" z Monachium

program festiwalu
uczestnicy


19 czerwca 2010

Czuwanie modlitewne Odnowy w Duchu Świętym

zobacz plakat  


6 czerwca 2010

Uroczystości beatyfikacyjne ks. Jerzego Popiełuszki

W Warszawie podczas obchodów III Dnia Dziękczynienia został wyniesiony na ołtarze ks. Jerzy Popiełuszko - uroczystość beatyfikacyja była wielkim dziękczynieniem Bogu za męczeńską ofiarę ks. Jerzego, za wolność i niepodległość.
Uroczystościom przewodniczył delegat Ojca Świętego Benedykta XVI - abp Angelo Amato.


3 czerwca 2010

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

przeczytaj wiersz Agnieszki Kozłowskiej  


2 czerwca 2010

Czuwanie Papieskie w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II. Po wieczornej Mszy św. obejrzeliśmy program artystyczny w wykonaniu zespołu ICHTIS „Dziękujemy za Twoje Amen”

plakat  


24 maja 2010

Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
Wieczornej Eucharystii przewodniczył o. Paweł Dybka, wikariusz naszej prowincji.

galeria zdjęć  


23 maja 2010

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
22 maja 2010

Czuwanie modlitewne Odnowy w Duchu Świętym

zobacz plakat  


2 maja 2010

Czuwanie modlitewne w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II
W programie wystąpiła aktorka Stanisława Celińska, która recytowała wiersze Karola Wojtyły.

galeria zdjęć  dedykacja artystki   zobacz plakat


30.04-2.05.2010

WIZYTACJA GENERALSKA

czytaj więcej


25 kwietnia 2010

Koncert Towarzystwa Śpiewaczego im. Stanisława Moniuszki pod dyrekcją Macieja Salskiego oraz duetu skrzypcowo – fortepianowego:
JANOWI PAWŁOWI II IN MEMORIAM - w piątą rocznicę śmierci.


10 kwietnia 2010

Prezydent RP Lech Kaczyński, jego małżonka Maria oraz kilkadziesiąt najważniejszych osób w państwie
zginęli w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem, którym lecieli na uroczystości 70 rocznicy zbrodni katyńskiej.

przeczytaj wiersz Agnieszki Kozłowskiej


10 kwietnia 2010

Czuwanie modlitewne w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II

galeria zdjęć4 marca 2010

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Refleksja


3 marca 2010

WIELKA SOBOTA

Wigilia Paschalna w naszym Sanktuarium  

Liturgia Wigilii Paschalnej w Wielką Noc  

Refleksja  


Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei:
Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie.


Wielka Sobota. Wigilia Paschalna. Czuwanie.
Pomiędzy ciemnością a blaskiem przedziwnego Poranka.
Pomiędzy krzyżem a pustym grobem.
Pomiędzy płaczem a doskonałą radością.
W tym wszystkim przebija jednak silny promień nadziei. Zmartwychwstania. Zwycięstwa, które zapowiedział. Które obiecał. W Galilei: Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany... Lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie.
Przypomnijmy sobie, jak nam mówił. Przypomnijmy jeszcze raz. Nie tylko w Wigilię Paschalną czy Wielkanocny poranek. Ale i wtedy, gdy rani nas zło, gdy bezradnie na nie patrzymy.
Przypomnijmy sobie, że w całej tej smutnej i trudnej rzeczywistości jest to jedno „lecz”, które zmienia ją nie do poznania. Bo On zwyciężył. Ostatecznie.

Agnieszka Kozłowska


2 marca 2010

WIELKI PIĄTEK

galeria zdjęć

Liturgia na cześć Męki Pańskiej  

Refleksja  


1 marca 2010

WIELKI CZWARTEK

galeria zdjęć   

Msza Wieczerzy Pańskiej  

Refleksja  


27-31 marca 2010

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

program rekolekcji


25 marca 2010

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO - DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA

galeria zdjęć


20 marca 2010

Czuwanie modlitewne Odnowy w Duchu Świętym - "Z Jezusem idę ku Zmartwychwstaniu"

zobacz plakat  


Droga Krzyżowa

Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą.
(Iz 54, 10)Autorem grafik jest Katarzyna Kabzińska.


19-21 marca 2010

Centrum Św. Maksymiliana w Harmężach - IX Dni Kolbiańskie
"Jestem kapłanem katolickim - Święty Maksymilian, powołanie kapłańskie dzisiaj"

galeria zdjęć  


16 marca 2010

Sesja naukowa u krakowskich Franciszkanów
"Z mroków czasów, czyli rzecz o błogosławionym Jakubie Strzemię, patronie naszym i stróżu"

galeria zdjęć    czytaj więcej


"Na Wielki Post 2010"

przeczytaj wiersz Agnieszki Kozłowskiej  


20 lutego 2010

Czuwanie modlitewne Odnowy w Duchu Świętym

zobacz plakat  


Radomszczański klasztor w zimowej scenerii

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć klasztoru i jego otoczenia w przepięknej zimowej szacie.
Autorem zdjęć jest Danuta Danielska.

galeria zdjęć  


2 lutego 2010

Czuwanie modlitewne w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II

zobacz plakat     galeria zdjęć  


24 stycznia 2010

Po Mszy św. o godz. 11.00 odbył się koncert finałowy VII Otwartego Konkursu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych - "Hej, Panie Jezu".

czytaj więcej


12.01-23.02.2010

SEMINARIUM Odnowy w Duchu Świętym: "Jak rozmawiać z Bogiem?"

program  


10 stycznia 2010

Msza św. i spotkanie opłatkowe dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

zobacz galerię  


2 stycznia 2010

Czuwanie modlitewne w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II

zobacz plakat  


.